Rishøj Svømmeklub
31 | 05 | 2023

Vedtægter

Vedtægter for Rishøj Svømmeklub

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Rishøj Svømmeklub, og den er stiftet marts 1993.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Køge Kommune.

§ 2 Formål

Stk. 1: Foreningens formål, er at skabe mulighed for at alle kan dyrke svømmeidræt på det plan, som hver enkelt ønsker. Dette søges opnået ved undervisning i de for-skellige svømmediscipliner. Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

§ 3 Foreningens opbygning

Stk. 1: Foreningen er én samlet juridisk enhed. Den daglige ledelse varetages af be-styrelsen, og generalforsamlingen har den højeste myndighed.

§ 4 Tilhørsforhold til andre organisationer

Stk. 1: Foreningen er tilsluttet DGI og Danmarks Svømmeunion under Danmarks Idrætsforbund og er underlagt disse organisationers regler og bestemmelser.

Stk. 2: Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et generalforsamlingsanlig-gende.

§ 5 Medlemsforhold

Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål.

Stk. 2: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis den finder grund hertil. Udelukkel-sen skal være skriftligt begrundet. Dette kan fx være grov overtrædelse af medlems-forpligtelserne, kontingentrestance af fx et større omfang eller lignende. Bestyrelsen træffer beslutningen om eksklusion, men den endelige afgørelse træffes af generalfor-samlingen hvor vedkommende har ret til at blive hørt.

Stk. 3: Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter IKKE økonomisk for de af for-eningen indgåede forpligtelser. De har ingen økonomisk forpligtelse over for forenin-gen udover kontingentforpligtelsen.

§ 6 Kontingent

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder for-slag til kontingent.

Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkræv-ningsform.

Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlem-skabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

Stk. 4: Kontingent tilbagebetales ikke hvis et medlem ønsker at stoppe før sæsonaf-slutning.

§ 7 Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender,

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst seks ugers varsel ved opslag på www.rishoej-svoemmeklub.dk og på Facebook. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest fire uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Bestyrelsen udarbejder forslag til kontingent og budget efter indhentelse af udtalelse fra aktivitetsudvalgene. Endelig dagsorden udsendes senest to uger før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den en-delige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt perso-ner bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der er medlem af for-eningen og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt frem-møde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder.

Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 6: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af perso-ner, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

Stk. 7: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslut-ninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 8 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år

4) Aflæggelse og godkendelse af forslag til kontingent og budget for det kommen-de år

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg til bestyrelsen

a) Valg af formand (i lige år)

b) Valg af kasserer (ulige år)

c) Valg af bestyrelsesmedlemmer

7) Valg af en revisor

8) Eventuelt

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldel-sesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.

§ 10 Bestyrelsens Beslutningsdygtighed

Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse.

Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budget godkendelse skal hele bestyrelsen være til stede.

Stk. 3: Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af gruppens medlemmer stemmer for. Der føres protokol over vedtagne beslutninger

§ 11 Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgø-relse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af gene-ralforsamlingen.

Stk. 3: Revision foretages mindst 1 gang årligt.

§ 12 Ansvar

Stk. 1: Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kasserer i fællesskab, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, godkendes af den samlede bestyrelse. Dog skal alle dispositioner af væsentlig betydning for med-lemmerne, altid godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Formand og kasserer kan disponere og betale regninger på op til 10.000 kr. uden at samlede bestyrelse er samlet.

§ 13 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne skal ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 14 Opløsning

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede ak-tive medlemmer i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, stemmer herfor.

Stk. 2: Foreningens formue og materialer tilfalder almennyttige formål i Køge Kom-mune. På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke al-mennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 24. november 2020

Login Form